Данъчно облекчение за физически лица с деца

Начало » Новини » Данъци » Данъчно облекчение за физически лица с деца

Местните и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга дръжава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространсто (ЕИП), ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17:
 Двеста лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 Четиристотин лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
 Шестстотин лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
Местно е всяко физическо лице, без оглед на гражданството му, което покрива поне един от следните критерии:
 Има постоянен адрес в България;
 Пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период;
 Лицето е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия;
 Има център на жизнени интереси в България.
Намалението се ползва деца, когато са налице следните обстоятелства:
 Към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението на ЕИП;
 Детето не е навършило пълнолетие;
 Към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца (домове от пансионен тип за отглеждане и възпитание на деца, в които те са трайно отделени от своята домашна среда).
Облекчението за деца се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:
 Родител, който не е лишен от родителски права и при условие, че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
 Настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
 Член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 Примен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
Данъчното облекчение за деца се ползва само от единия родител. За целта се изисква декларация от другия родител, че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година.

Коментирай