Новини

Начало » Новини

HAPPY MONDAY

Екипът на Ро Жи Консулт ЕООД реши да направи понеделника по-приятен. Стартираме кампания "Happy Monday"! Всеки понеделник в периода 07.12.2015 г. - 31.01.2016 г., предлагаме 20 % отстъпка за нови клиенти, сключили договор за абонаментно счетоводно обслужване. Прочети повече

Данъчно облекчение за физически лица с деца

Местните и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга дръжава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространсто (ЕИП), ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17:  Двеста лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;  Четиристотин лева – при две ненавършили пълнолетие деца;  Шестстотин лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца. Местно е всяко физическо лице, без оглед на гражданството му, което покрива поне ... Прочети повече

Отстъпка 5 % от окончателен данък на физически лица

Единствената възможност за ползване на отстъпка 5 % върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подаване на декларацията по електронен път до 31 март на следващата година (а не 30 април) и внасяне на данъка до 30 април. Отстъпката се ползва само, ако лицата нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията Прочети повече

Приходи от лихви по банкови сметки

С промените в чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица), обнародван с ДВ № 107 от 24 декември 2014 г., обект на облагане с окончателен данък е брутната сума на всички лихви по банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни. Промените влизат в сила от 01.01.2015 г. Данъчният размер върху лихвите по сметки в търговски банки на местни лица е фиксиран на 8 % без възможност за поетапно годишно намаляване. Прочети повече

МОТ предлага работната седмица да е четири дни

Международната организация на труда (МОТ) е предложила работната седмица да се съкрати на четири дни. Експертите от организацията са на мнение, че това ще увеличи заетостта, ще се отрази благоприятно на околната среда, тъй като драстично ще се намали употребата на превозни средства. Освен това съкращаването на работната седмица ще намали стреса и заболяванията, свързани с преработването, и ще увеличи производителността. МОТ посочва, че онези, които прекарват дълго време в офисите, нерядко имитират дейност. За да придобие задължителен статут, предложението на ... Прочети повече